คณะกรรมการ ชุดที่ 38
Posted: soravit Date: 2015-02-13 17:02:12
IP: 58.11.126.32
 

นายแพทย์สุชาติ  ตันตินิรามัย

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการอำนวยการ

 

 

นายแพทย์ประสงค์  ธีรกิจไพศาล

รองประธานกรรมการคนที่ 1

/คณะกรรมการอำนวยการ/

คณะกรรมการเงินกู้

 

 

 

นายแพทย์ธีรยุทธ นัมคณิสรณ์

รองประธานกรรมการคนที่ 2

/คณะกรรมการอำนวยการ

/คณะกรรมการ

ศึกษาและประชาสัมพันธ์

 

 

แพทย์หญิงบุณยาพร พันธิตพงษ์

/คณะกรรมการอำนวยการ

/คณะกรรมการ

ศึกษาและประชาสัมพันธ์

 

 

นางรัชนี  กลีบจันทร์

กรรมการ

/คณะกรรมการอำนวยการ

/เลขานุการ

 

นางอนัญญา  บำรุงพันธุ์

กรรมการ

/คณะกรรมการอำนวยการ

/คณะกรรมการเงินกู้

นางประภาพรรณ  สมพีร์วงศ์

กรรมการ

/คณะกรรมการเงินกู้

 

นางปัณรสี เรืองผดุง

กรรมการ

/คณะกรรมการเงินกู้

 

น.ส.จิตตพิมพ์  สถิตวิภารวงศ์

กรรมการ

/คณะกรรมการอำนวยการ

/คณะกรรมการเงินกู้

 

นางนิภา  ทองประทีป

กรรมการ

/คณะกรรมการ

ศึกษาและประชาสัมพันธ์

นางพรรณี  มงคลศิริ

กรรมการ

/คณะกรรมการ

ศึกษาและประชาสัมพันธ์

น.ส.สุภาวดี ตงสกุลรุ่งเรือง

กรรมการ

/คณะกรรมการ

ศึกษาและประชาสัมพันธ์

น.ส.ทัศนา  ลี้ศิริวัฒนกุล

กรรมการ

/คณะกรรมการ

ศึกษาและประชาสัมพันธ์