ประวัติสหกรณ์
Posted: Tikumporn Date: 2015-02-16 11:55:21
IP: 171.96.141.70
 

ประวัติองค์กร

                สหกรณ์จดทะเบียนตั้งแต่ 14 เมษายน พ.ศ.2525 เลขทะเบียนสหกรณ์ที่ กพธ.25/2525    เดิมใช้ชื่อว่า "สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระปกเกล้า จำกัด" และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น "สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จำกัด"

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2544

 

                 สหกรณ์ออมทรัพย์จัดเป็นสถาบันการเงินประเภทหนึ่ง ซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจการเงิน     ที่เกิดจากการกระทำร่วมกันในการเก็บและสะสมทรัพย์ โดยใช้ หลักเสรีภาพ หลักประชาธิปไตย      หลักยุติธรรม หลักเศรษฐกิจ หลักพัฒนาสังคม และหลักความมั่นคง กิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ในการให้กู้ยืมเงินแก่สมาชิกหรือแก่สหกรณ์ออมทรัพย์อื่น เป็นกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ